0987 691799

Chuyển vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào Việt Nam

04/02/2021 | 965 Lượt xem

1. Căn cứ pháp lý

Luật Đầu tư 2014

Thông tư 06/2019/TT-NHNN

Thông tư 23/2014/TT-NHNN

Thông tư 02/2019/TT-NHNN

2.Các hình thức đầu tư trực tiếp vào Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài

Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam là hình thức đầu tư dài hạn của cá nhân hay công ty nước này vào nước khác bằng cách thiết lập cơ sở sản xuất, kinh doanh. Cá nhân hay công ty nước ngoài đó sẽ nắm quyền quản lý cơ sở sản xuất kinh doanh này.

Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư trực tiếp vào Việt Nam bằng một trong các hình thức sau:

– Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế

– Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP

– Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC

3. Chuyển vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào Việt Nam

Mức vốn đầu tư góp theo mức vốn đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

Việc góp vốn đầu tư trực tiếp của nhà đầu tư nước ngoài sẽ được thực hiện thông qua một tài khoản ngân hàng tại một ngân hàng thương mại; chi nhánh ngân hàng nước ngoài được kinh doanh và cung ứng dịch vụ ngoại hối.

Tương ứng với loại ngoại tệ lựa chọn để thực hiện góp vốn đầu tư, chỉ được mở 01 tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng loại ngoại tệ đó để thực hiện góp vốn đầu tư.

Trường hợp đi vay và  đồng tiền đi vay không tương ứng với đồng tiền mà doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài sử dụng để mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp. Lúc này doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được mở thêm tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng loại đồng tiền đi vay tại ngân hàng nơi đã mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp. Để thực hiện các giao dịch thu chi hợp pháp liên quan đến khoản vay nước ngoài và các giao dịch thu chi.

Trường hợp có nhu cầu mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại một ngân hàng thương mại; chi nhánh ngân hàng nước ngoài được kinh doanh và cung ứng dịch vụ ngoại hối. khác. Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp đã mở. Chuyển toàn bộ số dư trên tài khoản này sang tài khoản mới.

4. Mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp để thực hiện các giao dịch thu, chi; chuyển vốn, lợi nhuận và nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài; chuyển vốn cho giai đoạn đầu tư.

Hồ sơ mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp:

 • Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán lập. Theo mẫu của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản; và phù hợp với quy định tại khoản 8 Điều 1 Thông tư 02/2019/TT-NHNN.
 • Bản chính hoặc bản sao Quyết định thành lập; Giấy phép hoạt động; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; hoặc các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.
 • Bản chính hoặc bản sao Các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện của người đại diện hợp pháp (Chẳng hạn như quyết định bổ nhiệm,…); Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán (nếu có) của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 
 • Bản chính hoặc bản sao thẻ căn cước công dân; hoặc giấy chứng minh nhân dân; hoặc hộ chiếu còn thời hạn của những người vừa nêu trên.

Trình tự thủ tục mở tài khoản ngân hàng: Sẽ thực hiện theo trình tự thủ tục tại ngân hàng mà nhà đầu từ mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

5. Sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

Như đã nêu ở trên Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp để thực hiện các giao dịch thu, chi. 

a. Sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam ngoại tệ

Các giao dịch thu:

 • Thu tiền góp vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ của nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư Việt Nam trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài;
 • Thu tiền rút vốn bằng ngoại tệ từ các khoản vay trong nước và nước ngoài ngắn, trung, dài hạn của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài;
 • Thu tiền thanh toán giá trị chuyển nhượng vốn đầu tư và dự án đầu tư;
 • Thu ngoại tệ từ tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ mở tại ngân hàng được phép của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài;
 • Các khoản thu hợp pháp khác bằng ngoại tệ liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

Các giao dịch chi:

 • Chi trả tiền gốc, lãi, phí của các khoản vay trong nước và nước ngoài ngắn, trung, dài hạn bằng ngoại tệ của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài;
 • Chi chuyển ngoại tệ sang tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ mở tại ngân hàng được phép của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài;
 • Chi bán ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép để chuyển vào tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài;
 • Chi chuyển tiền thanh toán giá trị nhận chuyển nhượng vốn đầu tư và dự án đầu tư;
 • Chi chuyển lợi nhuận và các nguồn thu hợp pháp bằng ngoại tệ từ hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài ra khỏi Việt Nam;
 • Chi chuyển vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ của nhà đầu tư nước ngoài ra khỏi Việt Nam trong trường hợp giải thể, chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, chuyển nhượng vốn đầu tư và dự án đầu tư, giảm vốn đầu tư hoặc kết thúc, thanh lý, chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;
 • Các khoản chi hợp pháp khác bằng ngoại tệ liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

6. Sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam

Các giao dịch thu:

 • Thu tiền góp vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư Việt Nam trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài;
 • Thu lợi nhuận sau thuế được chia bằng đồng Việt Nam để thực hiện tái đầu tư tại Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư Việt Nam trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài;
 • Thu tiền rút vốn từ các khoản vay trong nước ngắn, trung, dài hạn bằng đồng Việt Nam của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài để thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam;
 • Thu tiền rút vốn từ các khoản vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được phép vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam theo quy định hiện hành của pháp luật về vay trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh;
 • Thu tiền thanh toán giá trị chuyển nhượng vốn đầu tư và dự án đầu tư;
 • Thu chuyển khoản từ tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng được phép.

Các giao dịch chi:

 • Chi chuyển khoản sang tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng được phép;
 • Chi chuyển lợi nhuận bằng đồng Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư Việt Nam trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài;
 • Chi trả tiền gốc, lãi, phí của các khoản vay trong nước ngắn, trung, dài hạn bằng đồng Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài;
 • Chi trả tiền gốc, lãi, phí của các khoản vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được phép vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam theo quy định hiện hành của pháp luật về vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh;
 • Chi chuyển tiền thanh toán giá trị nhận chuyển nhượng vốn đầu tư và dự án đầu tư;
 • Chi chuyển trả vốn đầu tư bằng đồng Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư Việt Nam trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong trường hợp giải thể, chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, chuyển nhượng vốn đầu tư và dự án đầu tư, giảm vốn đầu tư hoặc kết thúc, thanh lý và chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Trên đây là nội dung Chuyển vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào Việt Nam Công ty Luật TKB gửi tới Quý khách hàng. Nội dung tư vấn chỉ mang tính chất tham khảo tại thời điểm có hiệu lực hiện hành của các văn bản quy phạm pháp luật. Để được hướng dẫn chi tiết, hiệu quả quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 1900 055 586.

Trân trọng!

 

Đăng ký tư vấn với chúng tôi
Đăng ký để được tư vấn chi tiết các thủ tục pháp lý.
Thủ tục thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam cập nhật mới nhất

Hiện nay, Chính phủ Việt Nam có rất nhiều chính sách ưu đãi đối với các nhà đầu tư nước ngoài khi kinh doanh ở Việt Nam nhằm thực hiện chính sách thu hút đầu tư. Do vậy, nhu cầu thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày càng nhiều. Tuy nhiên, có rất nhiều doanh nghiệp vẫn băn khoăn chưa biết thủ tục thực hiện như thế nào hiệu quả, nhanh chóng. Trong bài viết dưới đây, Luật TKB sẽ tổng hợp thủ tục thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam để Quý khách tham khảo.

CÔNG TY LUẬT TNHH TKB

Địa chỉ: Tầng 3, căn hộ LK2B-10 dự án khu nhà liền kề khu đô thị Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Holine: 0987.691.799  

Email: luattkb@gmail.com

Website: https://tkblaw.vn/

 

 

 

 

 

 

 

THỐNG KÊ ONLINE

FACEBOOK

đăng ký
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
© 2020 TKB. All Rights Reserved
facebook
zalo